رزومه

⦁ مدیریت شبکه های Work group.
⦁ نصب و مدیریت شبکه های تحت Domain.
⦁ تسلط بر محصولات شرکت CISCO, Mikrotik, Powerstation, Netronix.
⦁ تسلط نسبی به زبان انگلیسی.
⦁ مسلط به windows server 2003 / xp / vista / 7 / 8 / 10.
⦁ تسلط کامل بر : Microsoft VISIO, Rational Rose, Solar winds, Network monitor.
⦁ تسلط بر زبان‌های برنامه نویسی Pascal, C++, Assembly, Microcontroller 8051, VB.Net.
⦁ تسلط کامل بر محصولات MS Office.
⦁ تسلط کامل بر PHP, HTML, SQL, JAVASCRIPT.

رزومه انگلیسی

رزومه انگلیسی .PDF

رزومه فارسی

رزومه فارسی .PDF

مدرک تحصیلی

مدرک تحصیلی .JPG